Privacy statement

 

BHV Centrum Friesland respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitperssonsgegens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies accepteert, plaatsten wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.

De huidige website beschikbare versie van de privacy policy is de enige die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook ‘De website’: BhvCentrumFriesland, domeinnaam.
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook de ‘beheerder’): BhvCentrumFriesland, gevestigd te Verlengde Schrans 78, 8932 NR Leeuwarden, KvK-nummer: 69658072.

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet voor commerciële-, politieke,- of publicitaire doeleinden, dan-wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3- De content van de website

                Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op de website zijn gebruikt zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat  niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan-wel het afzien van rechtsachtervolging.

 

 

 

 

 

Artikel4- Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 

Artikel 5- Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen dan wel inbraak op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enig schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel6- Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door BhvCentrumFriesland. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische culture of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. De persoonsgegevens worden gebruikt voor opgave van inschrijving bij het NIBHV. Deze gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt, NIBHV heeft een uitgebreide privacy statement die u kunt raadplegen op www.NIBHV.nl.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel7- Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie os wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uit te oefenen door contact met ons op te nemen via info@bhvcentrumfriesland.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden verlengd worden.

Artikel8- Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enig wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteit persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze gegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, za de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

De desgewenste gevraagde persoonsgegevens die benodigd zijn voor het starten en of her certificeren van de E-learning of trainingen/bijscholingen etc.… zullen alleen voor het gebruik van aanvragen van certificaten/ pasjes etc. gebruikt worden.

Artikel9- Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@bhvcentrumfriesland.nl

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van ieder daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel11- Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je/uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkent. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

De site gebruikt de volgende soort cookies: Google Analytics cookie)

– Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s, en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Bij verder gebruik van de website accepteert u de cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Artikel 12- Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeld dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13- Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14- Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot W.Jelsma en of K.Bergsma   info@bhvcentrumfriesland.nl